ANBI Diaconie

De Protestantse Kerk Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem géén schenkings- en successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Giften aan de diakonie op rekening NL38 RABO 0368 7063 62 ten name van de Diakonie Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem zijn voor u aftrekbaar voor de inkomsten - of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). 

Algemene gegevens
Naam ANBI Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem
Postadres Notenlaan 93, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoonnummer (0183) 30 12 97
RSIN nummer diaconie 824 124 650
Kamer van Koophandel nummer diaconie 76368661
Website www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl
E-mailadres scriba@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Bestuur
De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikant, ouderlingen en diakenen. Klik hier voor de organisatiestructuur en de bijbehorende functies.
Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.

De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden. We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.

We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.
Beleidsplan 2022-2026
Het beleid van de Ontmoetingskerk is gebaseerd op de visienota van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Op basis hiervan heeft de Ontmoetingskerk een visienota opgesteld die de gemeente beschrijft en dient als leidraad voor de beslissingen die genomen worden. Het beleidsplan voor 2022-2026 kunt u HIER lezen.
Visienota Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
Binnen: elkaar ontmoeten
De Ontmoetingskerk herbergt een enthousiaste gemeente. Onderscheidend is haar brede samenstelling, gecombineerd met een grote onderlinge betrokkenheid. Mensen van diverse achtergronden en leeftijdsgroepen vinden er samen een geestelijk thuis, zien om naar elkaar, dagen elkaar uit en geven elkaar respectvol de ruimte. We ontmoeten elkaar rondom de eredienst, in het (onderlinge) pastoraat en in diverse groepen. We vinden kracht in de rust en regelmaat van het gewone gemeenteleven. Samen werken aan bijzondere diensten en activiteiten geeft ons extra energie en brengt het beste in ons naar boven. We zijn geen lid van de kerk omdat het moet, maar omdat we het als een kans en een meerwaarde ervaren in ons dagelijkse leven.
 
Kernwaarden: betrokken, enthousiast, creatief, gunnend

Buiten: de wereld ontmoeten, te beginnen bij het dorp
Voor ons is de ontmoeting met God en elkaar een bron van inspiratie voor ons dagelijkse leven en werken. Daarnaast is er een ontluikend besef dat onze roeping om gemeente van Jezus Christus te zijn meer omvat dan wat er binnen de kerkmuren en in ons persoonlijke leven gebeurt. We vinden het nog moeilijk om daar de juiste woorden en daden aan te verbinden. Aarzelend zoeken we naar kansen om onze plaats als gemeente van Jezus Christus in te nemen in de maatschappij.

Kernwaarden: bewogen, zoekend

 
Boven: God ontmoeten
De Ontmoetingskerk is meer dan een sociaal platform. We zijn geen organisatie van gelijkgezinden, maar gemeente van Jezus Christus. Hem ontmoeten we in een verdiepende en relevante uitleg van de Bijbel, in een diversiteit aan liederen en kerkmuziek, in verstilling en gebed, en in elkaar. Samen zoeken we naar wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Samen vinden we bij Hem inspiratie en betekenis voor ons dagelijkse leven. Het is voor ons heel belangrijk dat God ons ontmoeten wil in het hier en nu.Kernwaarden: inspirerend, zingevend, bemoedigend, verdiepend

Beloningsplan

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

De Diaconie van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk heeft geen medewerkers in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Daarnaast zijn er binnen de gemeente diverse taakgroepen, werkgroepen en commissies actief. Op de website is gepubliceerd welke activiteiten deze groepen en commissies uitvoeren. Ook staat daarin de samenstelling van deze groepen vermeld.

De diaconie communiceert de activiteiten en informatie via de communicatiekanalen van de Ontmoetingskerk: de website, het maandblad Projektor en het wekelijkse Kerknieuws. 

Verkorte staat van baten en lasten diaconie
 

 

ANBI rapport

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.