Diaconaat

Diaconaat is afgeleid van het Griekse 'diakonia', en betekent letterlijk ‘het dienen aan tafel’ en ’voor levensonderhoud zorgen’. Daarvan afgeleid heeft het de bredere betekenis van ‘dienen’. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf zegt dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal. In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Daarbij hoort ook overigens ook de profetische dimensie van opkomen tegen onrecht en misstanden.

 

 

Diaconaat is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat. In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat. De taakgroep diaconaat heeft tot taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.

De taakgroep diaconaat wordt gevormd door het college van diakenen, beter bekend als de diaconie en bestaat uit:

Functie Naam Contact
Voorzitter en contactpersoon ZWO-groep Roel Kammer Klik hier voor het e-mailadres
Waarnemend voorzitter  Jan Venhuis  
Secretaris Marnix Kammer Klik hier voor het e-mailadres
Waarnemend secretaris Theo van Maurik  
Penningmeester Jan Staal Kli hier voor het e-mailadres
Diaconale vakantieweken Cirsten Boone-van Gelder Klik HIER voor meer informatie
Coördinatie Maaltijd van de Heer Henk van Vugt (wijk 8)  
Hulpcoördinator diaconie/W.M.O./Stichting HiP via wijkdiaken of via Theo van Maurik  
Contactpersoon SOVAK Willem van Driel  
Actie Voedselbank

Cirsten Boone-van Gelder

Marnix Kammer

 
Tellen collectebonnen

Roland van der Meijden

Henk van Vugt

 
Giftencommissie

Roland van der Meijden

Henk van Vugt

 
Commissie ambtswerving Willem van Driel  
I.S.D.D.

Roland van der Meijden

 

 
Kleine Kerkenraad voorzitter  
Lief en Leed Sylvia van der Giessen-van 't Hoff  
Vervoer Kerkdiensten Ton Monshouwer  
Bijwerken handboek secretaris/voorzitter  
Opmaken jaarverslag voorzitter  
PR website secretaris  
PR Projektor allen  
PR Beamer degene die collecte bij de Maaltijd van de Heer toelicht  


 

Hulpdienst diaconie en contactpersoon Stichting HIP 

Gemeenteleden die door omstandigheden (tijdelijk) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op hulp via de diaconie. Binnen de gemeente zijn er vele vrijwillig(st)ers die met raad en daad terzijde willen staan en met liefde voor het een en ander inspringen.

Voor hulp kan contact worden opgenomen met de wijkdiaken (zie wijkindeling) of rechtstreeks met de heer Theo van Maurik. Zij zijn graag bereid te helpen bij het zoeken naar een passende oplossing voor de hulpvraag.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.