Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden van start

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) is een cursus over bijbel, geloof en kerk. De cursus is opgezet voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Een speciale vooropleiding is niet vereist. Het is mogelijk in te schrijven voor vakken waar men specifiek in geïnteresseerd is.

De lessen worden gegeven op de donderdagavond vanaf half september tot half april in Wijk en Aalburg van 19.30-22.15 uur.

Meer informatie over de cursus kun je vinden op de website www.cursustvgaalburg.nl

Ook kun je informatie inwinnen bij de:

Achtergrond

De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Deze cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de classis Heusden.

Onze cursus is dan ook een cursus die zich richt op gemeenteleden die zich gebonden weten aan Schrift en Belijde­nis. De docenten willen, zonder dat zij zich willen identificeren met een bepaalde kerkelijke vereniging of richting gemeenteleden kennis laten maken met de theologie en de vragen op het gebied van kerk en samenleving. Daarnaast is het een doelstelling van deze cursus om predikanten en cursisten uit zoveel mogelijk verschillende kerkelijke en burgerlijke gemeenten met elkaar in contact te brengen, teneinde elkaar beter te leren kennen met wederzijds respect voor elkaars eigenheid, maar gegrond in dezelfde liefde tot Christus en Zijn kerk.

Het is onze wens dat deze cursus mag bijdragen aan de opbouw van de gemeenten en dat velen, die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het werk van de plaatselijke gemeente, eraan zullen deelnemen.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.