Kerknieuws niet meer op de website

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit betekent dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk vormen hier geen uitzondering op. Binnen een kerkelijke gemeente is omzien naar en betrokken zijn op elkaar een belangrijke pijler. Dit kan betekenen dat, veelal vanuit het kerkelijk ambt, gegevens en informatie over anderen aan de orde komen, maar ook dat er toegang is tot of een vraag naar informatie die in het LRP, de ledenregistratie van de PKN, opgeslagen is.

Naast het feit dat een kerkelijke gemeente gebonden is aan specifieke (kerkelijke) regels, is er ook de AVG die aangeeft hoe er met gegevens van gemeenteleden omgegaan dient te worden en die richtlijnen geeft over hoe de privacy gewaarborgd dient te worden. De AVG is niet vrijblijvend, d.w.z. iedere organisatie moet kunnen aantonen dat zij zich bewust is van de privacy-en gegevensbescherming van haar leden en kan ook aangesproken en/of beboet worden als ze de AVG niet goed geïmplementeerd heeft in haar organisatie.

De Ontmoetingskerk Sleeuwijk heeft er voor gekozen om het Model Privacyverklaring van de PKN te volgen in de weg naar een zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De diverse beleidsmatige maatregelen die genomen zijn of nog genomen moeten worden om veilig met persoonsgegevens om te gaan, zijn te vinden in de Privacyverklaring van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Daarbij moet aangemerkt worden dat er vanuit gegaan wordt dat een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie info verneemt en/ of gegevens tot zijn beschikking heeft tot geheimhouding verplicht is op grond van ordinantie 4-2.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.