Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

​De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Urgentie

Vanwege het belang van dit rapport heeft de synode hier de hele dag over vergaderd. Scriba Arjan Plaisier drukte de synodeleden bij de introductie van dit synodeonderwerp het volgende op het hart: “Vandaag zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik besef dat die niet gering is. De beslissing voor ons uitschuiven, is echter slecht bestuur. De urgentie is daar te groot voor. We zouden daarmee velen in het land ernstig teleurstellen. Daarom wens ik ons allen moed, ootmoed, wijsheid en liefde toe.”

Vervolgens heeft de vergadering het rapport in etappes besproken. Eerst het geheel, toen per onderdeel. De eerste reacties waren overwegend positief. Ouderling Kerkrentmeester Hilgers (classis Gouda) gaf bijvoorbeeld aan dat de classis Gouda graag meewerkt aan een structuur die de kerk in 2025 en de jaren erna tot zegen zal zijn.

Hoopvol

Bij de bespreking van het eerste gedeelte van de nota – Back to basics – klonk vooral instemming. Ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam): “De vorige synode werd ik overvallen door de hijgerigheid van de vorige versie van deze nota. Nu ben ik geraakt door de hoopvolle toon.” Hij benadrukte dat inwijding in het geloof nodig is. “De kerk mag een mysterie beheren en bewaren. Laten we alsjeblieft niet doen alsof we een supermarkt zijn waar iedereen alles kan kopen. We zijn een speciaalzaak met een zeer bijzonder assortiment. Dat je moet leren proeven en waarderen. Daar is inwijding bij nodig.”

Bij de bespreking van het tweede gedeelte – een agenda voor de kerk – wilden veel synodeleden iets zeggen. Van de 75 synodeleden voerden zo’n 30 synodeleden het woord. De meeste vragen gingen over de verplichte mobiliteit van predikanten na acht of twaalf jaar; over het verminderen van 75 naar ongeveer 8 classis en over het mogelijk verdwijnen van de gemeenteadviseurs.

Bisschopsambt

Ook werd er hartstochtelijk pleidooien voor en tegen het invoeren van het bisschopsambt gevoerd. Dit is de persoon die de nieuwe classis zou moeten leiden en een pastorale functie met betrekking tot die regio heeft. Ds. Van den Pol (classis Rotterdam II) is een voorstander en diende in eerste instantie zelfs een motie in om vanaf nu alvast over een bisschop te spreken. De motie trok hij uiteindelijk in, maar niet voordat scriba Arjan Plaisier de belofte had gedaan om in de volgende vergadering van de generale synode met een uitgewerkte notitie over deze nieuw te creëren functie te komen.

Vervolgstappen

De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de uitgangspunten van de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” nader worden uitgewerkt, met het daarbij behorend tijdpad; dit met inschakeling van expertise in de kerk, na overleg met het generale college voor de kerkorde, en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken dit alles te faciliteren. Deze nota wordt zo mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode;

Dat nader uitgewerkte nota wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” uitgangspunt voor het beleidsplan 2017-2020 van de dienstenorganisatie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.