ANBI

De Protestantse Kerk Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem géén schenkings- en successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Giften aan de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op rekening NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem voor u aftrekbaar zijn voor de inkomsten - of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Dit geldt ook voor giften aan de diakonie op rekening NL38 RABO 0368 7063 62 ten name van de Diakonie Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem.
 

Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem
Postadres: Notenlaan 93, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoonnummer: (0183) 30 12 97
RISN nummer kerk: 813 612 809
RISN nummer diaconie: 824 124 650
Website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl
E-mail: ontmoetingskerk.sleeuwijk@hetnet.nl

Samenstelling bestuur

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikant, ouderlingen en diakenen. Klik hier voor de organisatiestructuur en de bijbehorende functies.

Doelstelling en visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.

De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden. We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.

We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

Beleidsplan

Door de kerkenraad is voor de jaren 2015-2019 een beleidsplan opgesteld. Klik hier om deze te lezen. Deze sluit aan bij het  'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'.

Beloningsplan

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Daarnaast zijn er binnen de gemeente diverse taakgroepen, werkgroepen en commissies actief. Op de website is gepubliceerd welke activiteiten deze groepen en commissies uitvoeren. Ook staat daarin de samenstelling van deze groepen vermeld.

Jaarrekening Kerk

  

 

 

 

Jaarrekening Diaconie

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.